News

Superintendent Letter to Parents

Dear Parents,

This has been a year of exciting change and improvement for the Jefferson Parish Public School System. Our goal is to transform our system so that all aspects of operation prioritize excellence in education – giving every teacher and student the support they need to excel. Thanks to you, our teachers, principals and staff, I am proud to report the latest test results prove our efforts are working:

 • JPPSS tied for 4th place as the most improved school district in the state.
 • LEAP scores in third through sixth grade improved in language arts, math, science and social studies.
 • Our sixth and eighth graders showed gains in achievement and our high schools also saw outstanding growth.
 • Our Advanced Academies were recognized as a group of America’s Top performing schools.

With academic excellence as our goal, we are implementing bold initiatives to reform our organization such as making permanent budget cuts to non-essential positions and reorganizing the central office. These efforts will allow us to channel nearly $10 million in additional resources and support to schools. We are confident that our structural changes will continue to yield increases in student achievement.  Our decisions have not always been easy, but we believe they are necessary in our effort to reform the system and provide your child the opportunity for an excellent education.

Parent involvement is key to sustaining healthy and high-achieving schools.  I applaud our parent advisory groups and pledge to continue building on their strengths and success. To further strengthen the role of parents in our district, I will soon announce the position of Director of Community Engagement. This person will work closely with our schools and school communities to enhance opportunities for public involvement.

During this summer there are still issues that may cause headlines involving contracts or balancing the budget, but you can be confident that the priority in any decision we make is improving the educational opportunities the children we serve. As we move ahead, we will continue pushing toward a decentralized system that is student-centered and supports school-level autonomy.

I want to thank you for the trust you have placed in us by sending your child to a Jefferson Parish Public School. We will continue to do our best to provide your child with a quality education during their school years.  Best wishes for a safe and happy summer.

Sincerely,

Dr. James Meza, Jr.
Acting Superintendent


Estimados Padres de Familia,

Este ha sido un año interesante de cambios y mejoras para el Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson. Nuestra meta es de transformar nuestro sistema, para que todos los aspectos de operación prioricen excelencia en la educación – dándole a cada maestro y estudiante el apoyo que necesitan para sobresalir. Gracias a usted, a nuestros maestros, directores y empleados, me enorgullece reportarles que los últimos resultados de exámenes prueban que nuestros esfuerzos están trabajando:

 • JPPSS empató el 4to lugar como el distrito escolar con más avance en el estado.
 • Los resultados de LEAP del tercer al sexto grado mejoraron en artes del lenguaje, matemáticas, ciencia y estudios sociales.
 • Nuestros estudiantes del sexto y octavo grado mostraron aumento académico y nuestros estudiantes de secundaria también obtuvieron un aumento excepcional.
 • Nuestras Academias Avanzadas fueron reconocidas como un grupo destacado entre las Mejores Escuelas de América.

Con excelencia académica como nuestra meta, estamos implementando iniciativas audaces para reformar nuestra organización, como el de hacer cortes permanentes en nuestro presupuesto, en posiciones no esenciales y reorganizando la oficina central. Estos esfuerzos nos permitirán canalizar cerca de $10 millones en recursos adicionales y apoyo a las escuelas. Estamos seguros que nuestros cambios estructurales continuarán en dar incrementos en el aprovechamiento del estudiante. Nuestras decisiones no han sido siempre fáciles, pero creemos que son necesarias en nuestro esfuerzo para reformar el sistema y proveerle a su hijo la oportunidad de una excelente educación.

La colaboración de los padres es la llave para sostener escuelas sanas y de alto rendimiento. Yo aplaudo a nuestros grupos de padres asesores y prometo continuar en la edificación de sus esfuerzos y éxitos. Para continuar fortaleciendo el desempeño de los padres, en nuestro distrito, próximamente anunciaré la posición de Director de Enlace a la Comunidad. Esta persona trabajará estrechamente con nuestras escuelas y las comunidades escolares para aumentar las oportunidades de participación del público.

Durante este verano todavía tendremos polémicas que pueden causar titulares en las noticias, involucrando contratos o el balanceo del presupuesto, pero usted debe estar seguro que la prioridad, en cualquier decisión que hagamos, es para mejorar las oportunidades educacionales de los niños que servimos. A medida que avancemos, continuaremos emprendiendo hacia un sistema descentralizado, centrado-en-el-estudiante y apoyando la autonomía a nivel-escolar.

Les quiero dar las gracias por la confianza que usted ha depositado en nosotros, al enviar a su hijo a una Escuela Pública de la Parroquia de Jefferson. Nosotros continuaremos en hacer lo mejor, para proveerle a su hijo una educación de calidad durante sus años escolares. Mis mejores deseos para un verano seguro y feliz.

Sinceramente,

James Meza, Jr.
Superintendente Interino
Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson


Quý Phụ huynh thân mến,

Đây là một năm học rất là phấn khởi với nhiều thay đổi thú vị và cải thiện của hệ thống trường công lập quận Jefferson. Mục đích của chúng tôi là chuyển đổi tất cả các hệ thống giáo dục thành một hệ thống xuất sắc hơn từ mọi khía cạnh nhằm hổ trợ và động viên các giáo chức cùng các em học sinh có được nền giáo dục tốt đẹp hơn. Thông qua những bài thi kiểm tra thử nghiệm tôi xin tri ân đến quý vị giáo chức, hiệu trưởng, nhân viên về những thành quả đã đạt được chứng minh cho thấy tôi rất tự hào việc chúng ta đang làm:

 • Quận Jefferson được xếp hàng thứ tư (4th) là khu học chánh tiến bộ nhất trong toàn tiểu bang.
 • Điểm kiểm tra LEAP từ lớp ba (3) đến lớp tám (8) trong bộ môn: Toán, Viết văn, Khoa Học, Xã hội học đã được cải thiện.
 • Lớp sáu (6) và lớp tám (8) của chúng ta đã biểu hiện được những thành tích đáng kể và sự tăng trưởng của bậc trung học không kém.
 • Những học sinh tiên tiến của chúng ta cũng được xếp vào loại hàng đầu (TOP) của nước Mỹ.

Với nền giáo dục xuất sắc là mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi đang thực hiện những sáng kiến táo bạo để cải cách lại tổ chức của chúng tôi là cắt giảm ngân sách các vị trí không cần thiết trong các văn phòng trung tâm. Nổ lực này giúp chúng tôi tiết kiệm được $10.000.000 (mười triệu đồng) và dùng nó bổ sung và hổ trợ cho các trường học. Chúng tôi tự tin rằng những thay đổi cấu trúc của chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại sự gia tăng thành tích học tập c ủa các em. Những quyết định của chúng tôi thật không dễ dàng nhưng chúng tôi tin rằng đây là điều thiết thực phải làm trong mọi nổ lực để việc cải tổ hệ thống và cung ứng cho con em của quý vị một nền giáo dục tuyệt vời.

Sự góp phần của quý phụ huynh là chìa khóa đưa đến sự lành mạnh và những thành đạt hiệu quả tuyệt vời. Chúng tôi hân hoan chào mừng nhóm Hội đồng phụ huynh học sinh và cam kết luôn tiếp tục xây dựng thành công để tăng cường hơn nữa vai trò của bậc phụ huynh. Tôi sẽ sớm công bố vị trí của vị Giám đốc điều hành cộng đồng. Vị lãnh đạo này sẽ làm việc chặt chẽ với các trường học và cộng đồng nhằm tạo cơ hội tăng cường cho sự tham gia của công chúng.

Trong mùa hè này vẫn còn những vấn đề có thể gây ra các tiêu đề liên quan đến những hợp đồng ha y cân đối ngân sách, nhưng quý vị có thể tự tin rằng trong bất kỳ quyết định nào của chúng tôi thì sự phục vụ và cải thiện nền giáo dục cho các em điều là hướng đi đầu tiên và trọng tâm vẫn là hổ trợ cho các em học sinh.

Tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng và giao trọng trách cho chúng tôi bằng cách gởi con em của quý vị đến các trường học trong trung tâm quận Jefferson. Chúng sẽ tiếp tục làm tốt trọng trách của mình nhằm cung cấp đầy
đủ đến con em của quý vị một nền giáo dục chất lượng. Kính chúc quý vị mùa hè vui vẻ và an lành.

Ký tên,

Dr. James Meza, Jr.
Quyền Giám Đốc
Hệ Thống Trường Công lập Quận Jefferson